Qazakh State Art Gallery

Director:  Munevver Khelilova

Contact: (+99451) 852 42 49

E-mail: 

Adress: Qazakh,Heyder Aliyev av., 75